Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją rozstrzygnęła  kwestię sposobu dokonywania płatności wynagrodzenia pracownika.

Obecnie zasadą jest płatność wynagrodzenia do rąk pracownika. Płatność na rachunek bankowy jest możliwa jeżeli dopuszcza to układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Ustawodawca słusznie zauważył, że rozwiązanie to nie przystaje do czasów, w których przeważająca większość pracowników ma rachunek bankowy.  

Dlatego też od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie wskazana wyżej zasada w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia pracownika dokonywana będzie na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Konsekwencją tej zmiany  jest również dodanie numeru rachunku bankowego do katalogu danych, jakie pracodawca ma prawo żądać od pracownika.

W związku z wprowadzonymi zmianami, pracodawcy do 22 stycznia 2019 będą musieli poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Po otrzymaniu informacji, pracownik będzie miał 7 dni na podanie pracodawcy numer rachunku bankowego albo złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Jeżeli, do momentu uzyskania przez pracodawcę informacji od pracownika o rachunku bankowym albo wniosku o wypłatę do rąk własnych przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci wynagrodzenie, w taki sposób jak dotychczasowo.  

Co więcej, jeżeli pracownik nie poda informacji o swoim numerze rachunku bankowego ani też nie złoży wniosku odnośnie kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych – pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach. Oczywiście dotyczy to wyłącznie pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 ---

Radca Prawny Agnieszka Bruderek

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam