PRAWO RODZINNE | ROZWODY | ALIMENTY | PODZIAŁ MAJĄTKU

NASZE DOŚWIADCZENIE

 Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w następujących sprawach rodzinnych i opiekuńczych:

1. o rozwód, zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie

2. o separację

3. o alimenty

4. o ustalenie kontaktów z dzieckiem

5. o podział majątku

6. o udzielenie zgody na wyjazd z dzieckiem na stałe za granicę,

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli ponadto w przygotowaniu i przeprowadzeniu mediacji transgranicznej, na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, na skutek porwania dziecka przez jednego z rodziców i jego wywiezienia celem zamieszkania do innego państwa.

Kancelaria podchodzi do spraw rodzinnych ze szczególnym zaangażowaniem oraz mając na względzie pozaprawne interesy stron, w  tym w szczególności dobro dziecka. Prawnicy Kancelarii przeprowadzili skutecznie kilkanaście mediacji, które zakończyły się wniesieniem przez rozwodzacych się małżonków wspólnie podpisanego pozwu, planu wychowawczego oraz projektu podziału majątku, zaakceptowanego przez Sąd na pierwszym posiedzeniu. Takie podejście do spraw swoich Klientów pozwoliło na uniknięcie wspólnym małoletnim dzieciom stron nieprzyjemnych konsekwencji związanych z przedłużajacym się rozwodem ich rodziców.

Kancelaria współpracuje rownież z ośrodkiem mediacji. Dzięki pomocy psychologów udało się uniknąć dwóch rozwodów, a strony do dziś są zgodnym i udanym małżeństwem.

Poniżej przytaczamy formalnoprawne kwestie związane z prowadzonymi przez nas sprawami:

SPRAWY O ROZWÓD I SEPARACJĘ

Sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, przez co należy rozmieć utratę więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

Nie w każdym przypadku zaistnienia powyższych przesłanek Sąd udzieli jednak rozwodu. Rozwód nie jest bowiem dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd oddali również powództwo o rozwód, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Udzielając rozwodu, Sąd orzeka czy i który z małżonków ponowi winę. Jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie.

Orzekając o winie, Sąd może stwierdzić, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia, winni są oboje lub że winę ponosi tylko jeden z małżonków. Co istotne, małżonek uznany za winnego może być obciążony obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiego małżonka nawet wówczas, gdy drugi małżonek ma dobrą, a czasami bardzo dobrą sytuację majątkową, wystarczy, że rozwód pociągnie za sobą jej pogorszenie. W pozostałych przypadkach Sąd zasądzi alimenty jedynie w razie popadnięcia w niedostatek rozwiedzionego małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Separacja – dlaczego warto?

Przesłanki separacji są nieco łagodniejsze aniżeli rozwodu. Do orzeczenia separacji wystarczy stwierdzenie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami - nie musi być on natomiast trwały.

W przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, Sąd może orzec separację na podstawie ich zgodnego wniosku. W takim przypadku Sąd może poprzestać wyłącznie na przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania małżonków.

Z chwilą orzeczenia separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa - następstwem tego jest możliwość żądania przez każdego z małżonków podziału majątku wspólnego.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą się domagać zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Na wniosek jednej ze stron, sąd może orzec o podziale majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. Małżonkowie mogą przedstawić również wspólny plan podziału majątku wspólnego.

Jeżeli podział majątku nie następuje w ramach sprawy o rozwód, opłata sądowa za wniesienie wniosku o podział majątku wynosi 1000 złotych. Może być ona jednak znacznie niższa, jeśli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału – wówczas wynosi ona 300 złotych.

Kancelaria rekomenduje swoim Klientom dokonanie podziału majątku w ramach sprawy o rozwód. Opłata sądowa poniesiona przez małżonków wynosi 300 zlotych (połowa opłaty sadowej od pozwu jest zwracana przez Sąd).

Małżonkowie mogą domagać się ustalenia przez Sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku również w drodze zawartej pomiędzy sobą umowy. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, konieczne będzie zawarcie tej umowy w drodze aktu notarialnego.

Kancelaria doradza klientom w przypadku podziału majątku, w którego sklad wchodzą udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, akcje w spółkach akcyjnych, prawa korporacyjne lub w przypadku prowadzenia przez małżonków działalności gospodarczej.

ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania, osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie.

Obowiązani do płacenia alimentów nie są tylko rodzice względem dzieci. Alimentów może domagać się także wnuk od dziadka i dziadek od wnuka, rodzeństwo, także przyrodnie, albo pasierb od ojczyma i macochy. Alimenty mogą być zasądzane od małżonka na rzecz drugiego małżonka lub byłego małżonka.

O zapłatę alimentów można też pozwać rodziców ojca dziecka (dziadków), jeżeli od ojca nie można ich wyegzekwować, bo nie uzyskuje on żadnych dochodów.

WŁADZA RODZICIELSKA

Jeżeli rodzice dziecka żyją oddzielnie, należy uregulować kwestię w jaki sposób ma być wykonywana władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi.

Często spotykanym rozwiązaniem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej temu z rodziców, z którym dziecko mieszka, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z nich. Może jednak dojść do powierzenia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli uzgodnią tzw. plan wychowawczy, co jest rozwiązaniem rekomendowanym przez Kancelarią, jeżeli istnieje choć najmniejsza wola porozumienia się małżonków. W planie tym określa się prawa i obowiązki każdego z rodziców względem dziecka, a także ustala się miejsce pobytu dziecka, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym w szczególności jakie decyzje będą wymagały uzgodnień pomiędzy rodzicami oraz jak będą uregulowane kontakty z dzieckiem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Poprzez ograniczenie władzy rodzicielskiej należy rozumieć sytuację, w której jeden z rodziców będzie miał tylko określone uprawnienia w stosunku do dziecka, czyli będzie jedynie mógł współdecydować o istotnych sprawach dotyczących dziecka  np. o wyborze szkoły, leczenia, częściowo również o sposobie spędzania wolnego czasu itp.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce, gdy rodzice nadużywają albo rażąco zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka lub gdy istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, taka jak długotrwałe pozbawienie wolności czy wyjazd na stałe za granicę połączony z brakiem zainteresowania, co się dzieje z dzieckiem.

OPIEKA NAPRZEMIENNA I RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY

Coraz częściej rodzice decydują się na pozostawienie obojgu władzy rodzicielskiej, a sposób jej wykonywania i kontakty z dzieckiem ustalają w ramach opracowanego przy współudziale Kancelarii tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. Plan jest składany w Sądzie wspólnie przez rodziców, którzy chcą uregulować w sposób przemyślany i zgodnie całokształt spraw dotyczących dziecka.

W planie tym rodzice określają w jakich sprawach dotyczących dziecka będą zobowiązani do współdziałania (edukacja, zdrowie, miejsce pobytu), jakie będzie miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie oraz kto będzie przechowywał dokumenty dziecka. Rodzice mogą postanowić ponadto o opiece naprzemiennej, co oznacza, że pół miesiąca dziecko spędza naprzemiennie u każdego z rodziców. Decydując się na opiekę na przemienną rodzice mogą ustalić, iż obowiązek alimentacyjny obciąża ich po połowie i postanowić o wpłacaniu konkretnej kwoty na wydzielony rachunek bankowy, z którego będą opłacane wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka. Praktyka pokazuje, iż coraz częściej w Polsce takie rozwiązanie jest stosowane przez rozwodzących się rodziców.

 W przypadku pytań, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną rozmowę z prawnikiem Kancelarii

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam