BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie bieżących spraw, z którymi na co dzień stykają się przedsiębiorcy, w tym:

SPORZĄDZANIE ORAZ NEGOCJOWANIE UMÓW HANDLOWYCH

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania i opiniowania umów oraz ustanawiania zabezpieczeń w obrocie gospodarczym.

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważne dla ochrony naszych interesów jest podpisanie profesjonalnie przygotowanej umowy. Umowy lakoniczne, nie dają nam pewności prawnej, zaś zbyt długie, często są sprzeczne wewnętrznie lub zawierają ukryte dla nas niekorzystne postanowienia. Pomoc prawna doświadczonego prawnika jest potrzebna zwłaszcza wtedy, gdy umowa ma wiązać nas węzłem obligacyjnym na długi okres czasu lub łączy się z zaangażowaniem znacznych nakładów finansowych lub osobistych (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia), szczególnie zaś wtedy, gdy z doradztwa prawnego korzysta druga strona umowy lub umowa sporządzona została przez podmiot posiadający pozycję dominującą. Brak możliwości zmiany zapisów umowy nie zawsze oznacza niekorzystne dla nas rozwiązania. Kancelaria w takich przypadkach pomaga swoim klientom w dostosowaniu ich działań lub zamierzeń w sposób gwarantujący nienaruszalność zapisów umownych, często pomagając uniknąć zapłaty znacznych  kar finansowych. 

Istotne z punktu widzenia prawa zobowiązań są również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Nierzadko bowiem zdarza się, iż zabezpieczenia takie, wpisywane do umowy bez profesjonalnej pomocy fachowców, okazują się bezskuteczne.

Należy również odnotować, iż w naszej kulturze prawnej, coraz większy wymiar zyskuje prawo spisane zgodną wolą stron. Im dalej na zachód, tym umowy w obrocie gospodarczym są bardziej obszerne oraz szczegółowo regulują każdą kwestię. Warto unikać umów lakonicznych, niespójnych, budzących wątpliwości interpretacyjne już na etapie ich podpisywania. Finał zawarcia takiej umowy często kończy się w sądzie, gdzie obydwie strony tracą czas i środki finansowe, które lepiej inwestować w dalszy rozwój firmy, aniżeli mrozić na rachunkach bankowych sądu.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie windykacji należności, która obejmuje zarówno etap przedsądowy, reprezentację w postępowaniu sądowym, a także prowadzenie egzekucji.

Przed przejściem do podjęcia kompleksowych działań windykacyjnych, Kancelaria dokonuje wstępnej weryfikacji, której celem jest ocena prawna wierzytelności, szans na jej odzyskanie oraz skontrolowanie kondycji finansowej dłużnika. Po dokonaniu tejże analizy, Kancelaria przedstawia swoim klientom wstępny kosztorys działań windykacyjnych oraz ocenę opłacalności podjęcia kroków prawnych przeciwko niesolidnemu dłużnikowi, ewentualnie Kancelaria proponuje alternatywne rozwiązania prawne co do zobowiązań przedawnionych.

Kolejnym etapem windykacji jest podjęcie próby dobrowolnego odzyskania należności, który może zakończyć się zawarciem z dłużnikiem cywilnoprawnej ugody. Kancelaria stoi na straży interesów swoich klientów, bacząc, aby podpisanie ugody nie stanowiło jedynie skutecznego dla drugiej strony odroczenia terminu płatności. Korzystna ugoda powinna zawierać szereg klauzul służących realizacji tego celu, m.in. klauzulę uznania długu, natychmiastowego rozwiązania ugody w przypadku opóźnienia w płatności danej raty czy klauzulę dobrowolnego poddania się egzekucji, która pozwala skutecznie ominąć długotrwałe postępowanie sądowe w przypadku odstąpienia przez dłużnika od realizacji postanowień ugody.

W zależności od efektów poprzedniego etapu, Kancelaria w imieniu klientów kieruje powództwo o zapłatę do sądu powszechnego lub polubownego, ewentualnie od razu wszczyna egzekucję komorniczą, po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji, Kancelaria zapewnia swoim klientom skuteczne wsparcie postępowania egzekucyjnego.

PLANOWANIE SUKCESJI MAJĄTKOWEJ WŁAŚCICIELI PRZEDSIĘBIORSTW

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie zarządzania swoimi aktywami i biznesem na wypadek śmierci. Planowanie spadkowe jest procesem, który obejmuje akumulację, ochronę i podział majątku. Podstawowym założeniem usługi polegającej na planowaniu spadkowym jest opracowanie scenariusza, który wzmocni i zapewni bezpieczeństwo finansowe przyszłych spadkodawców i ich rodzin.

PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do każdej prowadzonej sprawy podchodzimy indywidualnie, wspólnie z Klientem przygotowujemy strategię procesową, która w dalszych etapach jest konsekwentnie realizowana.  

REPREZENTOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI 

Każdy przedsiębiorca, przynajmniej raz, w toku prowadzonej działalności miał do czynienia z kontrolą prowadzoną przez organy administracji. Prawnicy Kancelarii służą wsparciem prawnym zarówno na etapie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, jak i w toku postępowania przed organem administracji takim jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa czy Inspekcja Jakoś Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam