PRAWO BUDOWLANE | NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego.

Kancelaria reprezentuje ponadto swoich Klientów w sprawach o zniesienie współwlasności.

Prawnicy Kancelarii doradzali ponadto przy tworzeniu ram prawnych dla działalności wspólnot mieszkaniowych oraz reprezentowali wspólnoty mieszkaniowe w sprawach sądowych na skutek zaskarżenia uchwał przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej. Prawnicy Kancelarii doradzają czlonkom wspólnoty podczas zgromadzeń, przy podejmowaniu uchwał.

AUDYT (DUE DILIGENCE) STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Jednym z najważniejszych etapów poprzedzających zakup nieruchomości jest zbadanie jej stanu prawnego, który pozwoli na ocenę ryzyka związanego z taką transakcją. Zakres usług Kancelarii obejmuje przede wszystkim sprawdzenie, czy tytuły prawne właścicieli, użytkowników wieczystych nie budzą uzasadnionych wątpliwości oraz zbadanie, czy nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osób trzecich (zastawem, hipoteką, służebnościami, prawem pierwokupu).

Poprawne ujawnienie stanu prawnego leży w interesie właścicieli nieruchomości z punktu widzenia ich interesów gospodarczych. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWE

Zakres usług Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych (dotyczących m. in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych.

Kancelaria zapewnia również doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach związanych z ustanawianiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, uzyskiwaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy też w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Niezależnie od tego, czy klienci Kancelarii kupują czy sprzedają mieszkanie, dom, grunt Kancelaria doradzi i poprowadzi ich z należytą starannością przez cały proces począwszy od negocjacji poprzez sporządzenie umowy i jej sfinalizowanie, na podatkach kończąc.

TRANSAKCJE INWESTYCYJNE

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną procesu budowlanego. Pomaga swoim klientom w tworzeniu ram prawnych finansowania inwestycji oraz gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwoleń budowlanych.  W tym zakresie Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem umów z wykonawcami robót, dostawcami czy projektantami.

Kancelaria reprezentuje także właścicieli i najemców w negocjacjach umowy najmu i sporów na tle stosunku najmu.

PLANOWANIE SPADKOWE

Zakres usług Kancelarii obejmuje również planowanie spadkowe poprzez ochronę i kontrolę dziedzictwa rodzinnego. Planowanie spadkowe łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, planowania biznesu i prawa podatkowego. Kancelaria korzysta z wypróbowanych technik i najnowszych metod w celu ochrony posiadanych aktywów obecnie i w przyszłości.

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Kancelaria redaguje oraz opiniuje kontrakty budowlane, ze szczegolnym uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy.

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam