PRAWO BUDOWLANE | NIERUCHOMOŚCI

NASZE DOŚWIADCZENIE

 1. 1. przeprowadzenie audytów stanu prawnego nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych
 2. 2. przygotowanie umów sprzedaży nieruchomości zbywanych oraz nabywanych zarówno przez przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne
 3. 3. przeprowadzenie transakcji zbycia kilkunastu nieruchomości rolnych pod rządami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 4. 4. sporządzenie opinii prawnej na temat rolniczego charakteru nieruchomości na części której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 5. 5. sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie nabycia nieruchomości rolnej przez spółkę prawa handlowego
 6. 6. reprezentowanie w sprawie o zniesienie służebności drogi koniecznej
 7. 7. reprezentowanie w sprawach o eksmisje a także dochodzenie należnego czynszu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 8. 8. doradztwo związane z zagospodarowaniem terenu oraz prowadzeniem procesu budowlanego
 9. 9. doradztwo na rzecz klientów w sprawach o zniesienie współwłasności
 10. 10. reprezentowanie klientów w sprawach wykupu części wspólnej od wspólnoty mieszkaniowej
 11. 11. doradztwo przy tworzeniu ram prawnych dla działalności wspólnot mieszkaniowych
 12. 12. reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w sprawach sądowych na skutek zaskarżenia uchwał przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

AUDYT (DUE DILIGENCE) STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Jednym z najważniejszych etapów poprzedzających zakup nieruchomości jest zbadanie jej stanu prawnego, który pozwoli na ocenę ryzyka związanego z taką transakcją. Zakres usług Kancelarii obejmuje przede wszystkim sprawdzenie, czy tytuły prawne właścicieli, użytkowników wieczystych nie budzą uzasadnionych wątpliwości oraz zbadanie, czy nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osób trzecich (zastawem, hipoteką, służebnościami, prawem pierwokupu). W ramach audytu prawnicy Kancelarii badają również czy istnieją przeciwskazania natury prawnej odnośnie nabycia nieruchomości np. nabycie nieruchomości rolnej.

Poprawne ujawnienie stanu prawnego leży w interesie właścicieli nieruchomości z punktu widzenia ich interesów gospodarczych. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWE

Zakres usług Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych (dotyczących m. in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych.

Kancelaria zapewnia również doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach związanych z ustanawianiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, uzyskiwaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy też w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE | WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Niezależnie od tego, czy klienci Kancelarii kupują czy sprzedają mieszkanie, dom, grunt Kancelaria doradzi i poprowadzi ich z należytą starannością przez cały proces począwszy od negocjacji poprzez sporządzenie umowy i jej sfinalizowanie, na podatkach kończąc.

Kancelaria doradza również właścicielom lokali w zakresie wykonywania ich praw jako członków wspólnot mieszkaniowych, a także wspólnotom mieszkaniowym w zakresie ich obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.

TRANSAKCJE INWESTYCYJNE

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną procesu budowlanego. Pomaga swoim Klientom w tworzeniu ram prawnych finansowania inwestycji oraz gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwoleń budowlanych.  W tym zakresie Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem umów z wykonawcami robót, dostawcami czy projektantami.

Kancelaria reprezentuje także właścicieli i najemców w negocjacjach umowy najmu i sporów na tle stosunku najmu.

PLANOWANIE SPADKOWE

Zakres usług Kancelarii obejmuje również planowanie spadkowe poprzez ochronę i kontrolę dziedzictwa rodzinnego. Planowanie spadkowe łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, planowania biznesu i prawa podatkowego. Kancelaria korzysta z wypróbowanych technik i najnowszych metod w celu ochrony posiadanych aktywów obecnie i w przyszłości.

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Kancelaria redaguje oraz opiniuje kontrakty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy.

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam