PRAWO NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

NASZE DOŚWIADCZENIE

1. doradztwo w sprawie grupowego przejęcia pracowników przez podmiot konkurencyjny w brażny projektowania stacji oraz linii elektroenergetycznych (tzw. "kłusownictwo pracownicze")

2. publikacja na łamach Gazety Prawnej opinii na temat praktyki stosowania przez sądy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po orzeczeniach w sprawie Signal Iduna c/a Axa

3. doradztwo w sprawach tzw. "piractwa domenowego", w tym spory przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

4. zastępstwo procesowe w sprawach roszczeń byłych agentów przeciwko bankowi w związku ze zróżnicowaniem opłat za udostępnienie know-how należnych od agentów będących w sieci jako działania sprzecznego z zasadami uczciwego obrotu

5. doradztwo na rzecz sieci wielkopowierzchniowej w sprawie uznania zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy mogący stanowić czyn nieuczciwej konkurencji

6. doradztwo w sprawie z  zakresu czynów nieuczciwej konkurencji w postaci niewolniczego naśladownictwa produktów oraz naruszenia niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych w branży jubilerskiej.

 

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

ROZPOZANIE RYZYKA

Zakres usług Kancelarii polega na pomocy w dostosowaniu działalności swoich Klientów do zasad zgodnych z prawem uczciwej konkurencji, jak również ochronie ich interesów przed działaniami innych przedsiębiorców stanowiącymi naruszenie tych zasad, w szczególności w odniesieniu do używanych znaków towarowóych, nazw handlowych, podejmowanych działań marketingowych, w tym reklam wprowadzających w błąd oraz ochrony produktów markowych.

OCHRONA PRZED KŁUSOWNICTWEM PRACOWNICZYM

Coraz częściej spotykane w obrocie gospodarczym jest podbieranie przez konkurentów wykwalifikowanej i doświadczonej kadry innego przedsiębiorcy. Terminem "kłusownictwo pracownicze"  określa się właśnie praktykę podkupywania pracowników od konkurencji. Poza pozyskaniem doświadczonego zespołu, praktyka ta ma na celu zwykle zniszczenie konkurencji przez zabranie jej nagle i jednocześnie dużej grupy pracowników – nie rzadko wraz z ich know-how, kontaktami i klientami. 

SZYBKA I SKUTECZNA REAKCJA

W razie naruszenia zasad uczciwej konkurencji w stopniu zagrażającym interesom przedsiębiorcy, Kancelaria dba o to, by w sposób właściwy zabezpieczyć dowody takiego działania oraz bez zbędnej zwłoki sprawę skierować na drogę postępowania sądowego i/lub mediacyjnego, zapewniając jednocześnie poszanowanie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa Klienta. Istotne jest właściwe zabezpieczenie interesów Klientów w trakcie toczących się postępowań, tak aby nie doprowadzić do zwiększenia rozmiarów szkody, zatarcia śladów i dowodów nielegalnych działań czy też upłynnienia majątku naruszającego.

NAPRAWIENIE SZKODY

W związku z popełnieniem przez konkurentów deliktów nieuczciwej konkurencji, Kancelaria doradza swoim Klientom we właściwym doborze środków prawnych mających na celu dalsze zaniechanie naruszeń oraz rekompensatę finansową. Roszczenia majątkowe związane z czynem nieuczciwej konkurencji obejmują usunięcie skutków niedozwolonych działań, jak również odszkodowanie na zasadach ogólnych oraz wydanie bezpodstawie uzyskanych korzyści tymi działaniami. 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam