PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

NASZE DOŚWIADCZENIE

1.doradztwo w związku ze zgłoszonymi zarzutami naruszenia praw autorskich (tzw. plagiatu) w rozprawie doktorskiej

2. opracowanie pakietu umów prawnoautorskich (licencyjnych albo przenoszących autorskie prawa majątkowe) w ramach  programu promujacego zdrowie jamy ustanej wśród wychowanków przedszkola, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

3. doradztwo prawne na temat korzyści związanych z rejestracją wzorów przemysłowych i ochrony związanych z tym praw w związku z niedozwolonym kopiowaniem utworów

4. przeprowadzenie szkolenia z zakresu autorskich praw majątkowych dla pracowników agencji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania w celach komercyjnych z przedmiotów licencji utrzymywanych przez organizację Creative Commons

5. opracowanie pakietu umów prawnoautorskich (licencyjnych albo przenoszących autorskie prawa majątkowe) wykorzystywanych w działalności agencji marketingowej (w tym m.in. umowy z klientami agencji, umowy z grafikami, freelancerami, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika, zmiany do umów o pracę oraz w Regulaminie Pracy w związku z utworami pracowniczymi)

6. reprezentowanie w sprawie o zaniechanie naruszenia autorskich praw majątkowych oraz zaniechanie naruszania praw do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, a także o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji w postaci niewolniczego naśladownictwa produktów w branży jubilerskiej

7. opracowanie umów prawnoautorskich związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów graficznych do wykorzystania w działalności portalu internetowego (w tym m.in. do słowno-graficznego znaku towarowego, ikony, zakładki, graficznego przedstawienia haseł oraz sloganów reklamowych)

8. opracowanie pakietu umów licencyjnych na korzystanie z patentów udzielonych na wynalazki w branży konstrukcyjnej

9. opracowanie poradnika „Prawa własności intelektualnej” w działalności agencji marketingowej.

 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz ochrony wizeruku i dóbr osobistych.

 

OCHRONA KNOW-HOW

 

W obecnej dobie technologii, wszyscy przedsiębiorcy wiedzieć powinni, że ich pomysły, procesy i informacje są jednym z najcenniejszych aktywów. Kancelaria koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych, multidyscyplinarnych usług własności przemysłowej, które pomogą klientom uzyskać największe korzyści biznesowe z patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej, jak i transakcji, mających za przedmiot prawa własności intelektualnej.

 

CZERPANIE KORZYŚCI Z PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Kancelaria oferuje porady prawne i wskazówki poparte bogatym doświadczeniem we wszystkich aspektach praw własności intelektualnej, w tym ich nabycia, wykonywania, zarządzania i eksploatacji handlowej.

 

USŁUGI:

 

1) audyt praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;

 

2) przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji wewnątrzkorporacyjnych związanych z prawami autorskimi, w tym:

 

a. umowa o pracę z twórcą;

 

b. umowa ze współpracownikiem, zleceniobiorcą, podwykonawcą czy freelancerem uwzględniająca zasady dotyczące korzystania z praw własności intelektualnej;

 

c. regulamin zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;

 

d. klauzula dotycząca zakazu konkurencji/wyłączności;

 

e. umowa licencji; f. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych;

 

g. umowa dotycząca autorskich praw osobistych;

 

h. zgoda na wykorzystanie wizerunku;

 

3) dokumentacja zewnętrzna w sprawach związanych z prawami autorskimi:

 

a. term sheet (wstępne porozumienie stron, podstawowe warunki umowy);

 

b. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych;

 

c. umowa licencyjna;

 

d. Regulamin/Ogólne Warunki Umów;

 

e. NDA, umowa o poufności;

 

f. klauzula dotyczące wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności w umowach prawnoautorskich;

 

g. klauzula poufności w planach biznesowych;

 

h. klauzula dotycząca praw własności intelektualnej w planie biznesowym;

 

i. umowa o współautorstwo;

 

j. Polityka ochrony znaku towarowego i marki.

 

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na jego bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym. Uprawniony do znaku towarowego może poszukiwać ochrony dochodząc roszczeń przed sądem cywilnym lub Urzędem Patentowym. 

 

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na używaniu:

 

- znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów,

 

- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,

 

- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

 

Korzyści wynikające z rejestracji znaków towarowych:

 

- narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją;

 

- urzędowe potwierdzenie kto jest uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy, od kiedy obowiązuje ochrona, na jakie towary/usługi przysługuje prawo ochronne;

 

- możliwość zarobkowania na udzielonych licencjach;

 

- korzyści podatkowe;

 

- ułatwienia procesowe w sprawach o naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych (m.in. nie trzeba udowadniać nabycia autorskich praw majątkowych).

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam