Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – ograniczenie obowiązków dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników

W związku z uchwaleniem w dniu 27 kwietnia 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe czeka rewolucja. Rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku. W związku z tym, dezaktualizacji ulegnie dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Sytuacja ta wymaga by polski prawodawca uchwalił nową ustawę, uwzględniającą uregulowania RODO. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o skierowaniu, w dniu 9 lutego 2018 roku, na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projektu ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającego skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia (RODO).

Projektowana ustawa nie zmienia określonych w RODO zasad przetwarzania danych osobowych, przewiduje jednak pewne ułatwienia dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Przedsiębiorcy należący do tej grupy zostaną zwolnieni z części obowiązków spoczywających na nich zgodnie z RODO.

Przewidziane ustawą ułatwienia obejmują:

       1. ograniczenie treści tzw. klauzuli informacyjnej kierowanej do osoby, która przekazuje przedsiębiorcy swoje dane osobowe w ten sposób, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do poinformowania:

  • o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
  • o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
  • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Tym sposobem klauzula informacyjna będzie się składała z 7 a nie z 12 pozycji, jak to wynika z RODO, co z całą pewnością ułatwi przedsiębiorcom formułowanie jej treści.

         2. zwolnienie z obowiązku dostarczenia osobie, której dane dotyczą, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

         3. zwolnienie z obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,

         4. zwolnienie z obowiązku zawiadamiania osób, których dane dotyczą o wycieku ich danych osobowych.

Warunkiem skorzystania z powyższych ograniczeń w stosowaniu RODO jest jednak łączne spełnienie następujących przesłanek:

a. zatrudnianie maksymalnie 250 osób (przy czym pojęcie „zatrudnienia”, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy należy rozumieć szeroko tj. jako wszystkie osoby wykonujące wewnątrz organizacji działania na rzecz przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej ich zatrudnienia),

b. brak przetwarzania danych szczególnie chronionych (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),

c.brak udostępniania danych osobowych innym podmiotom, na podstawie innej niż wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepis prawa.

Z uzasadnienia do projektowej ustawy wynika, że skorzystanie z ww. ograniczeń powinno być rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego przypadku przetwarzania danych osobowych.

 Omawiane zmiany nie są rewolucyjne, jednak w pewnych aspektach ułatwią przedsiębiorcom stosowanie zasad RODO w praktyce.

 Dzień wejścia w życie projektowej ustawy jest uzależniony od tempa prac legislacyjnych -  zgodnie z projektem, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

 

Radca prawny Agnieszka Bruderek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam