OWU

 

 

 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c.

 

1.        Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych określają treść Umów o świadczenie usług prawnych przez kancelarię prawną WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. na rzecz Klientów, o ile odmienne warunki nie zostały przez Strony indywidualnie uzgodnione.

1.2.   Niniejsze OWU wiążą Klienta Kancelarii, o ile zostały mu doręczone przed zawarciem Umowy o świadczenie usług prawnych.

2.        Definicje

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Prawnych oznaczają:

2.1.   Kancelaria oznacza kancelarię prawną WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c.;

2.2.   Klient oznacza podmiot, który zawarł Umowę o świadczenie usług prawnych z Kancelarią lub zamierza zawrzeć taką Umowę;

2.3.   OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych;

2.4.  Prawnik oznaczapracownika lub współpracownika Kancelarii, który ukończył studia prawnicze, w tym w szczególności adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego lub radcowskiego;

2.5.   Strony oznaczają łącznie Klienta i Kancelarię;

2.6.   Umowa oznacza umowę o świadczenie usług prawnych;

2.7.  Usługi oznaczają świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego i reprezentowania Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także usługi redagowania projektów dokumentacji prawnej, i sądownictwa polubownego.

3.        Umowa o świadczenie usług prawnych

3.1.Strony mogą zawrzeć Umowę poprzez złożenie oświadczeń woli w każdy sposób dozwolony przez prawo, a w szczególności pisemnie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej.

3.2.  Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy, przy czym w razie rozbieżności między postanowieniami zawartej Umowy i OWU, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.

3.3.   Zawarcie Umowy nie jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

4.        Ogólne warunki świadczenia Usługi

4.1.   Zakres Usługi jest zawsze indywidualnie uzgadniany z Klientem.

4.2.   Usługi świadczone będą zgodnie z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej obowiązującym w danej sprawie.

4.3.   Usługi świadczone są w języku polskim. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych, usługi mogą być świadczone w języku angielskim lub niemieckim.

4.4.   Przy świadczeniu Usług Kancelaria przestrzega norm zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

4.5.  Strony dopuszczają możliwość kontaktowania się w celu wykonania Usługi za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, w szczególności poprzez komunikację elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

4.6.  Klient zobowiązuje się do współdziałania z Kancelarią w wykonaniu zleconych Usług poprzez udostępnianie niezbędnych informacji i dokumentów w terminie umożliwiającym należyte wykonanie zleconych czynności.

4.7.   Na każde żądanie Kleinta, Kancelaria będzie informowała go o postępach w realizacji poszczególnych Usług.

5.       Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

5.1.  Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Zasady przetwarzania danych w ramach strony internetowej  Kancelarii www.wblaw.pl zostały określone w zamieszczonej na tej stronie Polityce Prywatności.

5.2.   Klauzula informacyjna dla Klienta Kancelarii stanowi załącznik [nr 1] do OWU.

5.3.  Kancelaria dba o to by dane osobowe Klienta były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,

5.4.   Kancelaria zobowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Klienta, a także inne informacje uzyskane w związku ze świadczeniem Usług oraz nie ujawniać ich bez wcześniejszej zgody Klienta, chyba że takie ujawnienie będzie niezbędne do prawidłowego prowadzenia spraw objętych Umową lub będzie ono wymagane przez polskie lub obce prawo lub przez polskie lub obce organy sądowe lub administracji publicznej, a Klient nie będzie uprawniony do odmowy ich ujawnienia. Znajdujące się w aktach Kancelarii materiały objęte są tajemnicą adwokacką lub radcowską. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy wiąże również pracowników oraz współpracowników Kancelarii, a obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.

6.        Wynagrodzenie Kancelarii i sposób jego zapłaty

6.1.   Wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia należnego Kancelarii tytułem świadczenia Usług są indywidualnie ustalane z Klientem.

6.2.   Kancelaria świadczy Usługi za wynagrodzeniem ryczałtowym lub na podstawie stawki godzinowej - wówczas wynagrodzenie obliczane jest jako iloczyn liczby godzin poświęconych świadczeniu Usług oraz uzgodnionej stawki godzinowej. Wynagrodzenie według stawki godzinowej płatne jest po wykonaniu czynności, za poprzedni okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Po zakończonym okresie rozliczeniowym, Kancelaria przekazuje Klientowi zestawienie wykonanych czynności i poniesionych kosztów. Na życzenie Klienta, przed przystąpieniem do świadczenia Usługi, Kancelaria każdorazowo szacuje ilość czasu potrzebnego na wykonanie zleconych czynności.

6.3.   W przypadku sporów sądowych, prowadzonych w imieniu i na rzecz Klienta, Kancelarii przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości zasądzonych i wyegzekwowanych od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego oraz prawnego (w egzekucji).

6.4.   Strony mogą indywidualnie uzgodnić, że oprócz wynagrodzenia podstawowego, Kancelarii przysługiwać również będzie premia za osiągnięcie ustalonego w sprawie wyniku (tzw. success fee).

6.5.   Do kwoty uzgodnionego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług
w należnej wysokości. W przypadku Klientów będących konsumentami, podane wynagrodzenie jest wyrażone kwotą brutto.

6.6.   Kancelaria wystawia faktury VAT, a w wypadku Klientów będących konsumentami, zapłata za Usługi dokumentowana jest poprzez paragon z kasy fiskalnej.

6.7.  Kancelaria ma prawo przyjmować w imieniu i na rzecz Klienta zapłatę od osoby zobowiązanej w związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię chyba, że Klient zastrzegł inaczej. W przypadku przyjęcia zapłaty Kancelaria ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta o otrzymanej zapłacie, a następnie przekazać Klientowi te środki pieniężne w sposób uzgodniony z Klientem.

6.8.   Klient, nie będący konsumentem, zgadza się na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

7.       Wydatki i inne opłaty

7.1.   W przypadku świadczenia Usługi poza miastem Poznań, Klient zwraca koszty podróży według poniższych zasad:

a.             w przypadku przejazdu samochodem:

-             koszty dojazdu samochodem w wysokości  stawki określonej w § 2 ust 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków  ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Stawka ta wynosi 0,8358 PLN za każdy przejechany kilometr liczony z Poznania do miejsca świadczenia Usług;

-                poniesione i udokumentowane opłaty za przejazd autostradą i parking,

b.            w przypadku przejazdu publicznymi środkami transportu:

-                koszty zakupu biletów oraz przejazd taksówką do miejsca wykonywania czynności (sąd, urząd, miejsce spotkania).

7.2.   W przypadku, gdy obowiązuje wynagrodzenie według stawki godzinowej, czas dojazdu poza miasto Poznań, liczony jest jako ½.

7.3.   Klient ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych lub kancelaryjnych związanych
z prowadzeniem przez Kancelarię na jego rzecz postępowań sądowych, egzekucyjnych lub administracyjnych. Klient ponosi również koszty zaliczek na czynności biegłych, komornika i innych podmiotów w związku z prowadzoną na jego rzecz sprawą (np. koszty tłumaczeń).

7.4.   Jeśli koszty wskazane powyżej zostały poniesione przez Kancelarię,  Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wydatkowaną kwotę, na podstawie doręczonej przez Kancelarię noty księgowej.

8.       Odpowiedzialność

8.1.   Kancelaria świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą,  i zgodnie z uznanymi standardami zawodowymi.

8.2.   Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii podlegają obowiązkowemu oraz dodatkowemu nadwyżkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej. Do osób objętych ochroną ubezpieczeniową należą również pracownicy i współpracownicy Kancelarii. Na życzenie Klienta, Kancelaria ujawnia wysokość sumy ubezpieczenia, a jeśli jest to uzasadnione wartością przedmiotu sprawy, Kancelaria może ubezpieczyć się na wyższą kwotę.

8.3.  Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Klienta lub skutki takich decyzji.  Odpowiedzialność w zakresie poprawności i kompletności informacji oraz materiałów przekazywanych Kancelarii ponosi Klient. 

8.4.Kancelaria ponosi odpowiedzialność z tytułu strat poniesionych przez Klienta bezpośrednio w wyniku rażącego niedbalstwa lub celowego działania pracowników lub współpracowników Kancelarii na szkodę Klienta w trakcie świadczenia Usług.

9.       Prawa autorskie

9.1.   Jeżeli przedmiot świadczonych Usług spełnia cechy utworu wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), do którego Kancelarii przysługują autorskie prawa majątkowe, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w pkt 9 OWU.

9.2.   Umowa nie ma skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw majątkowych (art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

9.3.   Z chwilą przyjęcia utworu przez Klienta, Kancelaria udziela Klientowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony w zakresie korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a.          w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.          w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

c.          w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9.4.   Udzielenie licencji następuje pod warunkiem zawieszającym, jakim jest zapłata przez Klienta całości należnego Kancelarii wynagrodzenia.

9.5.   Klient nie może przenosić na podmioty trzecie praw majątkowych, jak również udzielać licencji oraz udostępniać ich na innej podstawie prawnej utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Kancelarii. Takie udostępnianie możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą Kancelarii.

10.   Postanowienia końcowe

10.1.  Klient zobowiązuje się do poinformowania swojego personelu (pracowników oraz współpracowników), że ich dane osobowe (dane identyfikacyjne oraz kontaktowe) zostaną udostępnione Kancelarii w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

10.2.    Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Klientem Kancelaria przekaże Klientowi, na jego wyraźne życzenie, całość dokumentacji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym Kancelaria ma prawo zachować wybrane przez siebie kopie lub oryginały dokumentów, za wyjątkiem oryginałów dokumentów otrzymanych  od Klienta.

10.3.      Kancelaria archiwizuje dokumenty związane ze świadczeniem Usług przez okres 10 lat od dnia w którym zakończono prawomocnie sprawę lub rozwiązano Umowę lub zakończono  świadczenie Usług odnośnie konkretnego zadania (udzielono porady prawnej, sporządzono opinię lub projekt umowy). Kancelaria nie archiwizuje dokumentów, jeśli wydała je Klientowi zgodnie z powyższymi zapisami.

10.4.       Prawem właściwym dla interpretacji Umowy jest prawo polskie, a w szczególności Kodeks cywilny.

10.5.       Klient  wyraża zgodę na możliwość powoływania się przez Kancelarię na współpracę Stron.

10.6.       Klient wyraża zgodę na umieszczenie logotypu firmy Klienta na stronie internetowej Kancelarii jako oznaczenie podmiotu na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi.


 

Załącznik nr 1 OWU

Klauzula informacyjna dla Klienta Kancelarii WB LAW

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań, za pośrednictwem e-mail: biuro@wblaw.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz ustawą z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi IT oraz usługi księgowe.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia postępowania lub wykonania usługi, w toku świadczenia której dane osobowe zostały zebrane.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych.Ponadto, mogą Państwo żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do należytego świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam