RODO | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie wdrożenia zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania bezpłatnej analizy przedwdrożeniowej w celu zdiagnozowania potrzeb przedsiebiorstwa w zakresie dostosowania jego działalności do wytycznych RODO.

SZKOLENIA RODO DLA FIRM | WARSZTATY RODO

Szkolenia są adresowane do wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Podczas tych szkoleń uczestnicy zostają zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także z nowymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach wynikającymi z RODO.

SZKOLENIA RODO DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Kancelaria przeprowadza również szkolenia dla inspektorów ochrony danych osobowych, których celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu RODO. Ukończenie szkolenia pozwoli na samodzielne pełnienie funkcji inspektora w firmie. W toku szkoleń, uczestnicy mają mozliwość zadawania pytań ekspertom, jak również wzięcia udziału w ramach panelu dyskusyjnego we wspólnym rozwiązywaniu problemów, jakie mogą napotkać podczas pełnienia fukcji inspektora.

W celu uzyskania szczegółowej agendy szkolenia prosimy o kontakt.

Audyt danych osobowych

Kancelaria przeprowadza audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, który polega na analizie zakresu przetwarzanych danych osobowych, zdiagnozowania ich podstaw prawnych, a także procesów towarzyszących, również w aspekcie transgranicznego przetwarzania danych oraz ich transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Po przeprowadzonym audycie Kancelaria identyfikuje dostawców usług, z którymi rekomendowane jest zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych (umowa powierzenia RODO).

W sporządzonym raporcie Kancelaria wskazuje m.in. jakie działania należy podjąć celem dostosowania istniejących w przedsiębiorstwie procedur do RODO, a także w jakim zakresie obowiązki wynikające z RODO faktycznie dotyczą danego przedsiębiorcy.

WDROŻENIE RODO DLA FIRM

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia RODO dla firm i przedsiębiorstw. Kancelaria współpracuje również z dostawcą usług outsourcingu IT, który dokonuje audytu zgodności infrastruktury IT z RODO. Wdrożenie składa się z kilku etapów i obejmuje:

audyt otwarcia

Przeprowadzenie audytu przetwarzanych danych osobowych oraz obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur. W ramach tego etapu prawnicy Kancelarii przeprowadzają również wymagane RODO analizy.

dostosowanie procesów biznesowych do RODO

RODO ma wpływ nie tylko na przetwarzanie danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa, ale również wyznacza zasady powierzania i udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym (usługodawcom, kontrahentom), co może implikować zawarcie nowych umów z tymi podmiotami lub aneksowanie dotychczasowych. W ramach tego etapu Kancelaria dokonuje również  umiejscowienia zasad przetwarzania danych osobowych w strukturze firmy czy przedsiębiorstwa.

przygotowanie dedykowanej dokumentacji oraz opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

RODO nie przewiduje wzoru dokumentacji jaka powinna zostać wdrożona w przedsiębiorstwie. Bazując na podejściu opartym na ryzyku, RODO zakłada że przedsiębiorca powinien być świadomy zakresu przetwarzania danych osobowych i w konsekwencji powinien wdrożyć dostosowaną do niego oraz specyfiki danego przedsiębiorstwa dokumentację, a także wprowadzić procedury, które będą zgodne z RODO. Prawnicy Kancelarii opracowują dokumentację dostosowaną do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

warsztaty wdrożeniowe

Warsztaty są przeznaczone dla pracowników przetwarzających dane osobowe, a także Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy zostanie powołany) i zakładają pracę na przygotowanych dokumentach.

audyt zamknięcia

Podsumowanie wdrożenia wraz z zespołem wdrożeniowym – zweryfikowanie założeń oraz osiągnięć dotyczących wdrożenia RODO.

usługa Help Desk

Telefoniczne i mailowe biuro pomocy dla pracowników przetwarzających dane osobowe a także Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy zostanie powołany) w zakresie bieżących pytań dotyczących wdrożonych procesów oraz dokumentacji.

MONITORING PRAWNY

Kancelaria świadczy usługę monitoringu prawnego, w ramach której przedsiębiorca jest informowany o zmianach prawnych w zakresie danych osobowych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kancelaria dostosowuje również dokumentację, a także procesy obowiązujące w przedsiębiorstwie do zmian prawnych.

REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH

Prawnicy Kancelarii reprezentują przedsiębiorców w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również na etapie postępowania sądowego.

 

 

 

Najnowsze Publikacje

Zaufali nam