PUBLIKACJE

Umowa o roboty budowlane | Cesja wynagrodzenia należnego podwykonawcy

Inwestor w obawie o pociągnięcie go do solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy może się zabezpieczyć instytucją cesji wierzytelności. Instytucja ta jest coraz częściej wykorzystywana w obrocie gospodarczym.

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności spółki cywilnej

W braku porozumienia, likwidacja majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej dokonywana jest przez sąd w trybie właściwym dla zniesienia współwłasności, tj. w trybie postępowania nieprocesowego z zastosowaniem przepisów art. 617 i n. k.p.c.

Czytaj dalej